Plakat Klub Seniora

Wartość projektu:  1 031 480,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  979 780,00 zł


Cele projektu: zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 45 kobiet i 15 mężczyzn, zamieszkujących Gminę Gryfów Śląski, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich  niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz realizację zajęć w Klubie Seniora.

Planowane efekty:

  1. Usługi opiekuńcze dla 20 osób świadczone w miejscu zamieszkania – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem oraz inne usługi w zależności od potrzeb.
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 osób w miejscu zamieszkania - w następującej formie: specjalistyczne usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne i usługi psychologiczne.
  3. Klub Seniora dla 40 osób - aktywizacja seniorów i realizacja zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania osób starszych, w tym gimnastyka rekreacyjna, spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia (dietetykami, psychologami, lekarzami), poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, wyjścia do kina/teatru/na koncert/na basen, spotkania integracyjne, biblioteczka seniora oraz kącik telewizyjny.

Projekt skierowany do społeczności województwa dolnośląskiego - 60 osób zamieszkujących gminę Gryfów Śląski zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność lub niepełnosprawność mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób.
Odbiorcami usług opiekuńczych będą osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA MOŻNA UZYSKAĆ
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
ORAZ W REGULAMINIE PROJEKTU


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Osoba do kontaktu:
Krystyna Bołtrukanis
tel.: 75 781-37-82
e:mail: mgops@gryfow.pl


Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2024 roku
Autor strony: Mentos ©