Dyrektor Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
ogłasza przetarg na:

dożywianie podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i dzieci w szkołach na terenie gminy Gryfów Śląski na rok 2023

Przetarg składa się z dwóch zadań:

ZADANIE I:
Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego jednodaniowego posiłku dziennie dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

ZADANIE II:
Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego posiłku dla dzieci uczących się w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązuje się do realizowania wszystkich zadań zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty złożone tylko na jedno zadanie zamówienia zostaną odrzucone z postępowania.

Oferty należy składać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - Ubocze 300 lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 29 listopada 2022 roku do godziny 900.
W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła data i godzina jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 25 września 2023 roku
Autor strony © Mentos.Wszelkie prawa zastrzeżone