Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim w okresie od 1 marca 2008 roku do 31 grudnia 2014 roku realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą. „Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w gminie Gryfów Śląski - RAFIS" nr projektu WND-POKL.07.01.01-02-079/08.

Program był skierowany do osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w naszej gminie.

Celem projektu była przede wszystkim integracja społeczna osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby te zostały objęte kontraktami socjalnymi zawierającymi instrumenty aktywnej integracji w celu zwiększenia szans na rynku pracy.

Ostateczni beneficjenci projektu byli wybierani przez pracowników socjalnych ośrodka, a propozycje personalne zatwierdzał kierownik w oparciu o przeprowadzone wywiady środowiskowe poprzedzające spisanie kontraktów socjalnych. Podczas rekrutacji były stosowane wobec beneficjentów ostatecznych polityki równości szans, w tym również ze względu na wiek, płeć, rasę, niepełnosprawność.

Ośrodek pomocy pragnie pomóc naszym podopiecznym nie tylko w formie pieniężnej, ale również poprzez umożliwienie zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji poprzez szkolenie zawodowe i doradztwo oraz zachęcić do własnej aktywności w swoim środowisku zamieszkania.

Logo KL Projekt systemowy współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach EFS PO KL
Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1
Logo UE

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2024 roku
Autor strony: Mentos ©