Świetlica Środowiskowa
przy Miejsko – Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim

Informacje:

Pobyt w świetlicy jest dobrowolny i bezpłatny.
Świetlica podlega pod Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim i stanowi ważny element systemu profilaktyki na terenie naszego miasta, odgrywając tym samym istotną rolę w procesie niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych.

Do głównych zadań Świetlicy Środowiskowej należą:

 1. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych oraz podczas ferii zimowych i wakacji.
 2. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce.
 3. Pomoc w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudności życiowych.
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ich udział w grach i zabawach, zajęciach sportowych, muzycznych, plastycznych, teatralnych itp.
 5. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży zasad współżycia społecznego.
 6. Stała współpraca z rodziną dziecka.
 7. Współpraca ze szkołami i instytucjami w zakresie zapobiegania patologiom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.

Świetlica Środowiskowa wypełniając powierzone jej zadania, spełnia tym samym określone cele, do których należą:

 1. wspieranie lokalnej społeczności w procesie wychowania dzieci i młodzieży;
 2. pomoc w nauce;
 3. organizacja czasu wolnego przez prowadzenie różnorodnych zajęć integracyjnych: gry i zabawy, zajęcia: sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne itp.;
 4. działania mające na celu rozwój zainteresowań wychowanków;
 5. kształtowanie właściwych postaw społecznych;
 6. kształtowanie takich cech jak: samodzielność działania, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, motywacja do działania, gospodarność;
 7. uczenie umiejętności życiowych, porozumiewania się, asertywności, radzenie sobie z trudnościami życiowymi.


Dane teleadresowe

Adres Gryfów Śląski, ul. Oldzańska 1b
Kierownik 75 78-13-782
Wychowawca w świetlicy 501 173-563


Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
w dni nauki szkolnej
od 1200 do 1800
od poniedziałku do piątku
podczas dni wolnych od nauki szkolnej
od 900 do 1500


Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2024 roku
Autor strony: Mentos ©