Dyrektor Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
ogłasza przetarg na:

dożywianie podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i dzieci podopiecznych MGOPS w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski

Przetarg składa się z dwóch zadań:

ZADANIE I:
Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego jednodaniowego posiłku dziennie dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

ZADANIE II:
Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego posiłku dla dzieci podopiecznych MGOPS uczących się w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązuje się do realizowania wszystkich zadań zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty złożone tylko na jedno zadanie zamówienia zostaną odrzucone z postępowania.

Oferty należy składać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - Ubocze 300 lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 5 grudnia 2023 roku do godziny 900.
W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła data i godzina jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2024 roku
Autor strony: Mentos ©